Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 • 1.1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij Almere Hond zich verbindt jegens de Klant een training, cursus of individueel begeleidingsmoment in te stellen ten behoeve van de hond van die Klant. Voor gedragstherapeutische behandeling gelden de Algemene Voorwaarden van Tinley Gedragstherapie voor Dieren, waar Almere Hond bij aangesloten is.
 • 1.2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de Klant betreffende de uit te voeren therapie. Hiermee wordt ook bedoeld een advies ter voorkoming van gedragsproblemen of een algemeen (telefonisch) advies over het gedrag van de huisdier(en) van de cliënt en een beoordeling van een video van het gedrag van de huisdier(en) van de cliënt.
 • 1.3 Gedragstherapeut: Annemarie de Haan, gevestigd te Almere, aangesloten bij Tinley Gedragstherapie voor Dieren, eigenaar Almere Hond. 
 • 1.4. Klant: eigenaar van de hond, die Gedragstherapeut wenst in te schakelen en daartoe opdracht geeft betreffende het (ongewenste) gedrag van zijn hond.
 • 1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken met een van tevoren afgesproken tijdsduur.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, producten en diensten van Almere Hond, die de klant heeft gegeven en die Almere hond heeft aanvaard conform artikel 1.1.
 • 2.2. Overeenkomst van opdrachten, producten en diensten komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken of doordat de klant zich middels een inschrijfformulier op de website of per email of whatsapp aanmeldt. Conform de wet Koop op afstand heeft u bedenktijd van 7 werkdagen waarin u kunt heroverwegen of u de dienst wil afnemen. De bedenktijd begint op de dag van afsluiting van de overeenkomst / inschrijving.
 • 2.3. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst na inschrijving. Een inschrijving is persoongebonden en van toepassing op het aangemelde dier. Een inschrijving is alleen met toestemming van Almere Hond overdraagbaar op een ander persoon of een ander dier.
 • 2.4 Bij overschrijding van de deelnamecapaciteit wordt gebruik gemaakt van een wachtlijst. Indien dit van toepassing is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De deelname registratie verloopt via Almere Hond.
 • 2.5. Almere Hond levert al haar opdrachten, diensten en producten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt ook in het bijzonder wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevat.
 • 2.6. Opname in het agenderingssysteem van Almere Hond geldt bij een mondelinge afspraak als het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • 3.1. Almere Hond staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 • 3.2. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van Almere Hond op te volgen.
 • 3.3. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door Almere Hond voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, Almere Hond en de omgeving.
 • 3.4. Honden, welke aangemeld worden bij Almere Hond, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts. De klant dient voorafgaand aan de afspraak Almere Hond te informeren indien er sprake is van (een vermoeden van) een (besmettelijke) ziekte van het dier of als het dier in contact is geweest met een ander ziek dier. In verband met het voorkomen van verspreiding van een besmettelijke ziekte, geldt deze informatieplicht met name als er contact is met dier van de klant. Almere Hond beoordeelt of de afspraak op dat moment kan doorgaan.
 • 3.5. De Klant dient een WA verzekering te hebben die tevens dekkend is voor eventuele schade aangebracht door de hond.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

 • 4.1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.
 • 4.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
 • 4.3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk
 • 4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang  zonder opgaven van redenen beëindigen indien:
          4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
          4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
          4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een
  (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
          4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

 • 5.1. Almere Hond heeft aanspraak op een vergoeding voor geleverde diensten welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld. In de overeenkomst stellen de gedragstherapeut en de cliënt de vergoeding vast voor de overeengekomen begeleiding. Het tot stand komen van de overeenkomst leidt altijd tot de verplichting van betaling.
 • 5.2. Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling. In de overeenkomst stellen de gedragstherapeut en de cliënt vast op welke wijze en binnen welke termijn de vergoeding voor de behandeling dient te worden voldaan.
 • 5.3. Conform de wet Overeenkomsten of Afstand (Koop op Afstand) heeft u recht op 7 werkdagen bedenktijd. Deze gaan in na ontvangst van uw inschrijfformulier of schriftelijke of mondelinge afspraak. Bij gebruik van dit recht wordt een reeds gedane betaling binnen 30 dagen gerestitueerd.
 • 5.4 Het in termijnen betalen van de vergoeding voor de gedragstherapeutische behandeling is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de gedragstherapeut.
 • 5.5. Betalingen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.
 • 5.6. Deelbetaling van de vergoeding voor diensten zijn alleen mogelijk na overleg en instemming van Almere Hond
 • 5.7. Annulering door Klant van gemaakte afspraken zal door Almere Hond aanvaardt worden mits het 24 uur voor afspraak is. Voor groepscursussen geldt dat afzegging van een gehele cursus, later dan de 7 dagen bedenktijd na inschrijving niet mogelijk is. Klant kan in dit geval een beroep doen op een coulanceregeling.
 • 5.8. Bij annulering door klant binnen 24 uur voor consult / individuele afspraak zal er 50% van de prijs berekend worden. Bij annulering van deelname aan een groepscursus binnen 24 uur wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht. Klant kan een beroep doen op een coulanceregeling.
 • 5.9. Indien de cliënt een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
 • 5.10. Almere Hond kan een coulance regeling gebruiken voor bepaalde situatie. De regeling is bedoel om onredelijke nadelige effecten en schrijnende situaties op te lossen. Een coulanceregeling kan schriftelijk of mondeling worden aangevraagd.
 • 5.11. Indien Almere Hond door overmacht of (weer)omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend. Indien door overmacht of omstandigheden een groepsles geannuleerd wordt zal Almere Hond maximale moeite doen om deze les op een ander moment aan te bieden. Mocht dit onverhoeds niet lukken dan heeft de Klant geen recht op restitutie van het lesgeld.
 • 5.12. Indien de klant in betalingsverzuim is geraakt, kan Almere Hond haar diensten weigeren aan deze klant.

ARTIKEL 6: CURSUSSEN

 • 6.1. Almere Hond geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod.
 • 6.2. Indien een cursist minderjarig is komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus indien de cursist onder de leeftijd van 16 jaar is. Indien een cursist ouder dan 16 jaar is, komt de cursist in aanmerking voor een cursus. In overleg met Almere Hond dient tijdens alle of sommige lessen een volwassen begeleider aanwezig te zijn.
 • 6.3. Inentingen: De cursist komt eerst in aanmerking voor een cursus gehoorzaamheid of behendigheid wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de hondenschool besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.
 • 6.4. Loopsheid / Lichamelijke ongemak: Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekeningen overleg te plegen met de dierenarts. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen.
 • 6.5. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond. Alleen in overleg met Almere Hond kan van afgeweken worden van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

 • 7.1. Almere Hond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Echter zal Almere Hond in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de Gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Almere Hond kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verandering van gedrag van het dier. Een garantie op de uitkomst van de behandeling kan echter niet gegeven worden. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 • 7.2. Almere Hond is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de begeleiding.
 • 7.3. Deelname door Klant aan producten van Almere Hond gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond.
 • 7.4. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WA) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar hond geldig is.
 • 7.5. De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens over zichzelf en de hond volledig en correct te melden en mede te delen. Dit geldt met name voor de gegevens die de veiligheid van mens, dier en omgeving in het geding stellen.

ARTIKEL 8: GEHEIMHOUDING

 • 8.1. Almere Hond zal alle verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • 8.2. Almere Hond zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal waarop de klant herkenbaar in beeld is gebracht niet gebruiken voor andere doeleinden dan de Gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.

ARTIKEL 9: INTELLECTUEEL EIGENDOM EN COPYRIGHT

 • 9.1 De gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
 • 9.1. Alle door Almere Hond verstrekte rapporten, adviezen, hand-outs, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik betreffende begeleiding en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Almere Hond worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

ARTIKEL 10: KLACHTENREGELING

 • 10.1 Indien de cliënt niet tevreden is over Almere Hond of over de begeleiding,  dan kan de klant een klacht indienen bij Almere Hond. Almere Hond zal samen met de klant proberen het probleem op te lossen.
 • 10.2 In het geval van Gedragstherapie, welke onder Tinley Gedragstherapie voor Dieren wordt aangeboden door Almere Hond, kan de klant, indien hij/zij niet tevreden is over de geboden oplossing van de klacht, een klacht indienen bij Tinley Gedragstherapie voor Dieren B.V., t.a.v. mw. Drs. E. Teygeler, email: info@tinley.nl.
 • 10.4 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de Almere Hond ressorteert. Op de overeenkomst tot opdracht is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 11: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • 10.1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Almere Hond dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.
 • 10.2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist Almere Hond. Deze beslissingen zijn bindend.