Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 • 1.1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij Almere Hond zich verbindt jegens de Klant een gedragstherapeutische behandeling, training, cursus of individueel begeleidingsmoment in te stellen ten behoeve van de hond van die Klant.
 • 1.2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de Klant betreffende de uit te voeren therapie.
 • 1.3. Klant: eigenaar van de hond, die Gedragstherapeut wenst in te schakelen en daartoe Opdracht geeft betreffende het (ongewenste) gedrag van zijn hond.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, producten en diensten van Almere Hond.
 • 2.2. Overeenkomst van opdrachten, producten en diensten komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken of doordat de klant zich middels een inschrijfformulier op de website of per email of whatsapp aanmeldt.
 • Conform de wet Koop op afstand heeft u bedenktijd van 7 werkdagen waarin u kunt heroverwegen of u de dienst wil afnemen. De bedenktijd begint op de dag van afsluiting van de overeenkomst / inschrijving.
 • 2.3. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst na inschrijving. Een inschrijving is persoongebonden en van toepassing op het aangemelde dier. Een inschrijving is alleen met toestemming van Almere Hond overdraagbaar op een ander persoon of een ander dier.
 • 2.4 Bij overschrijding van de deelnamecapaciteit wordt gebruik gemaakt van een wachtlijst. Indien dit van toepassing is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De deelname registratie verloopt via Almere Hond.
 • 2.5. Almere Hond levert al haar opdrachten, diensten en producten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt ook in het bijzonder wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevat.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • 3.1. Almere Hond staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 • 3.2. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van Almere Hond op te volgen.
 • 3.3. De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door Almere Hond voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, Almere Hond en de omgeving.
 • 3.4. Honden, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
 • 3.5. De Klant dient een WA verzekering te hebben die tevens dekkend is voor eventuele schade aangebracht door de hond.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

 • 4.1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.
 • 4.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
 • 4.3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

 • 5.1. Almere Hond heeft aanspraak op een vergoeding voor geleverde diensten welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld.
 • 5.2. Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
 • 5.3. Conform de wet Overeenkomsten of Afstand (Koop op Afstand) heeft u recht op 7 werkdagen bedenktijd. Deze gaan in na ontvangst van uw inschrijfformulier of schriftelijke of mondelinge afspraak. Bij gebruik van dit recht wordt een reeds gedane betaling binnen 30 dagen gerestitueerd.
 • 5.3. Betalingen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.
 • 5.4. Deelbetaling van de vergoeding voor Gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na overleg en instemming van Almere Hond.
 • 5.5. Annulering door Klant van gemaakte afspraken zal door Almere Hond aanvaardt worden mits het 24 uur voor afspraak is. Voor groepscursussen geldt dat afzegging van een gehele cursus, later dan de 7 dagen bedenktijd na inschrijving niet mogelijk is. Klant kan in dit geval een beroep doen op een coulanceregeling.
 • 5.6. Bij annulering door klant binnen 24 uur voor consult / individuele afspraak zal er 50% van de prijs berekend worden. Bij annulering van deelname aan een groepscursus binnen 24 uur wordt 100% van het cursusgeld in rekening gebracht. Klant kan een beroep doen op een coulanceregeling.
 • 5.7. Almere Hond kan een coulance regeling gebruiken voor bepaalde situatie. De regeling is bedoel om onredelijke nadelige effecten en schrijnende situaties op te lossen. Een coulanceregeling kan schriftelijk of mondeling worden aangevraagd.
 • 5.8. Indien Almere Hond door overmacht of (weer)omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend. Indien door overmacht of omstandigheden een groepsles geannuleerd wordt zal Almere Hond maximale moeite doen om deze les op een ander moment aan te bieden. Mocht dit onverhoeds niet lukken dan heeft de Klant geen recht op restitutie van het lesgeld.
 • 5.9. Indien de klant in betalingsverzuim is geraakt, kan Almere Hond haar diensten weigeren aan deze klant.

ARTIKEL 6: CURSUSSEN

 • 6.1. Almere Hond geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod.
 • 6.2. Indien een cursist minderjarig is komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus indien de cursist onder de leeftijd van 16 jaar is. Indien een cursist ouder dan 16 jaar is, komt de cursist in aanmerking voor een cursus. In overleg met de hondenschool dient tijdens alle of sommige lessen een volwassen begeleider aanwezig te zijn.
 • 6.3. Inentingen: De cursist komt eerst in aanmerking voor een cursus gehoorzaamheid of behendigheid wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de hondenschool besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.
 • 6.4. Loopsheid / Lichamelijke ongemak: Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekeningen overleg te plegen met de dierenarts. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen.
 • 6.5. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond. Alleen in overleg met de directie van Almere hond kan van afgeweken worden van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

 • 7.1. Almere Hond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Echter zal Almere Hond in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de Gedragstherapeutische behandeling te bereiken.
 • 7.2. Almere Hond is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of tengevolge van de Gedragstherapeutische behandeling.
 • 7.3. Deelname door Klant aan Gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond.
 • 7.4. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WA) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar hond geldig is.
 • 7.5. De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens over zichzelf en de hond volledig en correct te melden en mede te delen. Dit geldt met name voor de gegevens die de veiligheid van mens, dier en omgeving in het geding stellen.

ARTIKEL 8: GEHEIMHOUDING

 • 8.1. Almere Hond zal alle verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • 8.2. Almere Hond zal eventueel gemaakt video of fotomateriaal waarop de klant herkenbaar in beeld is gebracht niet gebruiken voor andere doeleinden dan de Gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.

ARTIKEL 9: EIGENDOM EN COPYRIGHT

 • 9.1. Alle door Almere Hond verstrekte rapporten, adviezen, hand-outs, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik betreffende gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Almere Hond worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 • 10.1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Almere Hond dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.
 • 10.2. Voor het overige, niet bepaalde, beslist Almere Hond