Privacy Verklaring

De AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) is de nieuwste wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacy-reglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en de plichten van Almere Hond, die gelden op grond van de AVG. Jouw privacy is belangrijk en daarom gebruikt Almere Hond jouw gegevens alleen voor de eigen diensten. Door gebruik te maken van de diensten Almere Hond  ga je akkoord met het privacyreglement.

Bescherming van persoonsgegevens

Almere Hond neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Almere Hond  verwerkt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn en in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Almere Hond

Almere Hond is een bedrijf van Annemarie de Haan

Plichten van Almere Hond

Als je een contactformulier of aanmeldingsformulier invult dan vraagt Almere Hond hier je persoonsgegevens in te vullen. Het betreft persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, email-adres en woonadres. Bij Almere Hond kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor onze (financiële) administratie en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten.

Almere Hond is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het eigen bedrijf en houdt de ontwikkelingen daarin bij. Almere Hond behoudt in dat kader zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst te laten aansluiten op de laatste stand van zaken. Aan de plichten die voortkomen uit de AVG, voldoet Almere Hond als volgt:

Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor dienstverlening (verslaglegging en communicatie)
 • Voor de financiële administratie.
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • In het kader van wettelijke verplichtingen, zoals bijv de belastingaangifte van Almere Hond.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers en stagiaires van Almere Hond hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Jouw rechten als klant

Jij hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn, met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals de ‘bewaarplicht financieel gegeven bedrijven’.

Delen met derden

 • Almere Hond verkoopt jouw gegevens die aan derden en verstrekt jouw gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomt die met jou gemaakt is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 • Almere Hond heeft een aantal samenwerkingspartners waarmee zij op regelmatige basis cursussen en wandelingen verzorgt. Door inschrijving voor de cursus stemt u in met het verstrekken van uw gegevens aan deze samenwerkingspartner. Uit hoofde van hun bedrijven zijn zij verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens.
 • Stagiaires bij Almere Hond krijgen inzicht in jouw gegevens, zodat zij jou onder begeleiding van Almere Hond van het juiste advies kunnen voorzien.
 • In geval van collegiaal overleg, consultatie bij deskundigen op kynologisch gebied of / en ten behoeve van doorverwijzing, overleggen wij jouw gegevens alleen met jouw toestemming.
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven, bijvoorbeeld wanneer je niet betaald hebt voor de diensten van Almere Hond en wij jouw gegevens moeten delen met een incassobureau.
 • Je hebt altijd het recht je eerder gegeven toestemming weer in te treken, waarna wij jouw gegevens niet meer zullen verstrekken aan derden. Het intrekken an deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverstrekking op  basis van je eerder gegeven toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Dossiers

 • Almere Hond bewaart jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld of gebruikt worden en / of zolang dit wettelijk vereist is. Almere Hond is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieer van facturen etc, gedurende zeven jaar te bewaren.

Beeldmateriaal

 • Tijdens het consult kunnen foto’s of film opnames gemaakt worden van jou en je hond. Beeldmateriaal van de hond kan gebruikt voor worden voor promotiemateriaal of op de website van Almere Hond. Materiaal waarop een persoon herkenbaar in beeld is wordt hiervoor niet gebruikt. Indien het niet op prijs gesteld wordt dat bepaald beeldmateriaal gebruikt wordt, dan zal deze wens gehonoreerd worden.
 • Het beeldmateriaal wordt voornamelijk gebruikt ter ondersteuning van de diagnose en de therapie. Stagiaires gebruiken dit beeldmateriaal voor hun opleiding. Daarmee kunnen zij hun diagnose en therapiemethode onderbouwen. Indien er een persoon voorkomt op dit materiaal en het niet op prijs gesteld wordt dat dit beeldmateriaal gedeeld wordt met de opleiding van de stagiaire, dan zal deze wens gehonoreerd worden.

Datalek

 • Bij een eventueel data lek, wordt jij en ook de Autoriteit Persoongegevens binnen 72 uur na de constatering van dit lek in kennis gesteld. Indien blijkt dat er alleen gegevens gelekt zijn, die een geringe kans geven op schending van de rechten van de betrokkenen, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis gesteld worden (art. 33.1 van de AVG). In alle gevallen zullen betrokken worden geïnformeerd.

Functionaris gegevensbescherming

Almere Hond is vrijgesteld van het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming. Echter, de eigenaresse van Almere Hond, Annemarie de Haan, zal wel als zodanig hiermee worden belast. Indien je vragen hebt over de wijze waarop Almere Hond je persoonsgegevens gebruikt, dan kun je contact opnemen met Annemarie de Haan via het mobiele nummer van Almere Hond of via info@almerehond.nl

Dit document is vastgesteld op vrijdag 2 november 2018 te Almere en geüpdatet op 21 oktober 2022